Hôm nay, T.Năm Tháng 2 22, 2018 9:39 am

Múi giờ UTC + 7 Giờ

Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 5 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: Install Debian 5 + Asterisk 1.4 + FreePBX 2.7
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 4 12, 2012 2:23 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 09, 2012 6:17 pm
Bài viết: 5
Hướng dẫn cài đặt Debian 5 + Asterisk 1.4 + FreePBX 2.7

Cài đặt Distro Debian 5 (các bạn tự tìm hiểu cài đặt nha).

Trích dẫn:


Cài đặt các gói cần thiết hổ trợ cho việc cài đặt hệ thống Asterisk :

Trích dẫn:
Kidvoip:~#apt-get update
Kidvoip:~#apt-get upgrade


Trích dẫn:
Kidvoip:~#apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential cvs libnewt-dev
libusb-dev libssl-dev libssl0.9.8 modconf php5 php5-mysql php5-gd php5-cgi mimeconstruct
libxml2 libxml2-dev libtiff4 libtiff4-dev apache2 mysql-server mysql-client
libmysqlclient15-dev php-pear openssl expat perl flex bison libaudiofile-dev libncurses5-
dev curl sox mpg123 speex libspeex-dev libiksemel-dev hdparm


Mình sử dụng VIM để chỉnh sửa các File:

Trích dẫn:
Kidvoip:~# apt-get install vim


Cài đặt Perl:
Trích dẫn:
Kidvoip:~# perl -MCPAN -e 'install +YAML'
Kidvoip:~# perl -MCPAN -e "install Net::Telnet"
Kidvoip:~# perl -MCPAN -e "install IPC::Signal"
Kidvoip:~# perl -MCPAN -e "install Proc::WaitStat"
Kidvoip:~# mkdir /usr/src/linux
Kidvoip:~# ln -s /usr/src/linux-headers-2.6.18-6-686 /usr/src/linux-2.6
Kidvoip:~# asterisk:~# ln -s /usr/src/linux-headers-2.6.18-6-686 /usr/src/linux


------------------------------------------------------------
Cài đặt lame-3.98.4.tar.gz:
Trích dẫn:
Kidvoip:~# /usr/src# tar xzvf lame-3.98.4.tar.gz
Kidvoip:~# /usr/src# cd lame-398-4
Kidvoip:~# /usr/src/lame-3.98-2# ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc
Kidvoip:~# /usr/src/lame-3.98-2# make
Kidvoip:~# /usr/src/lame-3.98-2# make install


-----------------------------------------------------------
Cài đặt asterisk-perl-1.10.tar.gz:
Trích dẫn:
Kidvoip:~# /usr/src # tar -xzvf asterisk-perl-1.10.tar.gz
Kidvoip:~# /usr/src# cd asterisk-perl-0.10
Kidvoip:~# /usr/src/asterisk-perl-0.10# perl ****
Kidvoip:~# /usr/src/asterisk-perl-0.10# make all
Kidvoip:~# /usr/src/asterisk-perl-0.10# make install


---------------------------------------------------------
Phân quyền cho Myslq;
Trích dẫn:
asterisk: /usr/src # mysql -u root -p
mysql > show databases;
mysql > use mysql;
mysql > update user set password = password("lyminhphu") where user = "root";
mysql > grant all privileges on *.* to asterisk@localhost identified by "ly1minhphu1";
mysql > flush privileges;
mysql > exit


Tạo Table cho Mysql:
Trích dẫn:
asterisk: /usr/src # mysql -u asterisk -p ( pass : ly1minhphu1)
mysql > create database asteriskcdrdb;
mysql > create database asterisk;
mysql > create database qstat;
mysql > exit


---------------------------------------------------------
Add database FreePBX:
Trích dẫn:
Kidvoip:~# /usr/src # tar -xzvf freepbx-2.7.0.tar.gz
Kidvoip:~# /usr/src# cd freepbx-2.7.0
Kidvoip:~# /usr/src/freepbx-2.5.1# mysql -u asterisk -p asterisk < /usr/src/freepbx-2.7.0/SQL/newinstall.sql (pass: ly1minhphu1)
Kidvoip:~# /usr/src/freepbx-2.5.1# mysql -u asterisk -p asteriskcdrdb < /usr/src/freepbx-2.7.0/SQL/cdr_mysql_table.sql (pass: ly1minhphu1)


---------------------------------------------------------

Trích dẫn:
Kidvoip:~# /usr/src # groupadd asterisk
Kidvoip:~# /usr/src # useradd -c "PBX asterisk" -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk
Kidvoip:~# /usr/src # mkdir /var/run/asterisk
Kidvoip:~# /usr/src # chown asterisk:asterisk /var/run/asterisk/


---------------------------------------------------------

Kidvoip:~# /usr/src # vi /etc/group
www-data:x:33:asterisk
Hình ảnh

Kidvoip:~# /usr/src # vi /etc/apache2/apache2.conf (vi /etc/apache2/envvars)
User ${APACHE_RUN_USER} sửa thành User asterisk
Group ${APACHE_RUN_USER} sửa thành Group asterisk

Kidvoip:~# /usr/src # vi /etc/php5/apache2/php.ini
upload_max_filesize = 40M
Hình ảnh
max_execution_time = 120
max_input_time = 120
Hình ảnh

Kidvoip:~# /usr/src # vi /etc/php5/cgi/php.ini
extension=mysql.so (thêm dòng này vào)
Hình ảnh

----------------------------------------------------
Cài đặt dahdi-linux-2.2.0.2.tar.gz
Trích dẫn:
Kidvoip:~# /usr/src # tar xzvf dahdi-linux-2.2.0.2.tar.gz
Kidvoip:~# /usr/src# cd dahdi-linux-2.2.0.2
Kidvoip:~# /usr/src/dahdi-linux-2.2.0.2 # make
Kidvoip:~# /usr/src/dahdi-linux-2.2.0.2# make install


-----------------------------------------------------
Cài đặt dahdi-tools-2.2.0.tar.gz:
Trích dẫn:
Kidvoip:~# /usr/src # tar xzvf dahdi-tools-2.2.0.tar.gz
Kidvoip:~# /usr/src# cd dahdi-tools-2.2.0
Kidvoip:~# /usr/src/ dahdi-tools-2.2.0 # ./configure
Kidvoip:~# /usr/src/ dahdi-tools-2.2.0# make
Kidvoip:~# /usr/src/ dahdi-tools-2.2.0# make install
Kidvoip:~# /usr/src/ dahdi-tools-2.2.0# make config


-----------------------------------------------------
Cài đặt libpri-1.2.8.tar.gz
Trích dẫn:
Kidvoip:~# /usr/src/ tar -zxvf libpri-1.2.8.tar.gz
Kidvoip:~# /usr/src/cd libpri-1.2.8
Kidvoip:~# /usr/src/ libpri-1.2.8# make
Kidvoip:~# /usr/src/ libpri-1.2.8# make install


-----------------------------------------------------
Cài đặt asterisk-1.4.26.1.tar.gz:
Trích dẫn:
Kidvoip:~# /usr/src/ tar -zxvf asterisk-1.4.26.1.tar.gz
Kidvoip:~# /usr/src/ cd asterisk-1.4.26.1
Kidvoip:~# /usr/src/ asterisk-1.4.26.1# ./configure
Kidvoip:~# /usr/src/ asterisk-1.4.26.1# make
Kidvoip:~# /usr/src/ asterisk-1.4.26.1# make install
Kidvoip:~# /usr/src/ asterisk-1.4.26.1# make samples
Kidvoip:~# /usr/src/ asterisk-1.4.26.1# make config


-----------------------------------------------------

Cài đặt asterisk-addons-1.4.9.tar.gz:
Trích dẫn:
Kidvoip:~# /usr/src/ tar -zxvf asterisk-addons-1.4.9.tar.gz
Kidvoip:~# /usr/src/ cd asterisk-addons-1.4.9
Kidvoip:~# /usr/src/asterisk-addons-1.4.9# perl -p -i.bak -e 's/CFLAGS.*D_GNU_SOURCE/CFLAGS+=-D_GNU_SOURCE\nCFLAGS+=-DMYSQL_LOGUNIQUEID/' Makefile
Kidvoip:~# /usr/src/asterisk-addons-1.4.9#./configure
Kidvoip:~# /usr/src/asterisk-addons-1.4.9#make
Kidvoip:~# /usr/src/asterisk-addons-1.4.9#make install
Kidvoip:~# /usr/src/asterisk-addons-1.4.9#make samples


Kidvoip:~# /etc/init.d/apache2 restart

-----------------------------------------------------

Kidvoip:~# vi /etc/asterisk/asterisk.conf
var/run/asterisk(asterisk được thêm vào)
Hình ảnh
Kidvoip:~# /usr/src # chown -R asterisk:asterisk /var/run/asterisk/

-----------------------------------------------------

Kidvoip:~#asterisk start
Kidvoip:~#ps aux | grep asterisk
-----------------------------------------------------

Kidvoip:~#cd /usr/src/freepbx-2.7.0
Kidvoip:~#pear install db
Kidvoip:~#mkdir /var/www/DHTH3TC/
Kidvoip:~#chown asterisk:asterisk /var/www/DHTH3TC
Kidvoip:~#./install_amp

[asteriskuser] asterisk
[amp109] ly1minhphu1
[localhost] ENTER
[admin] asterisk
[amp111] ENTER
[/var/www/html] /var/www/DHTH3TC
[xx.xx.xx.xx] 192.168.1.13 (IP server)
[passw0rd] ENTER
[extensions] ENTER
[/var/lib/asterisk/bin] ENTER
[/usr/local/sbin] ENTER
Hình ảnh

-----------------------------------------------------

Kidvoip:~#chown -R asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/
Kidvoip:~#ps aux | grep asterisk
Hình ảnh
Kidvoip:~#kill -s 9 24271 (24271 thông số này nó sẽ thay đổi tùy lúc cài đặt)

-------------------------------

Kidvoip:~#vi /etc/default/asterisk
RUNASTERISK=yes (thêm vào)

-----------------------------------------

Kidvoip:~#vi /var/www/DHTH3TC/admin/views/panel.php
src="../panel/index_amp.php?context='.$deptname.'">'
Hình ảnh

Kidvoip:~#vi /var/www/DHTH3TC/index.html
<a href="index.php"><img src="admin/images/freepbx.png"/></a>
Chỉnh
<a href="admin/index.php"><img src="admin/images/freepbx.png"/></a>

-------------------------------------------------
Khởi động FreePBX:
Kidvoip:~#amportal start

Truy cập vào Web:
http://xxx.xxx.xxx.xxx/DHTH3TC
Hình ảnh
Mặc định FreePBX không hỏi mật khẩu, ta phải thay đổi mật khẩu:
Vào Administrator để thay đổi mật khẩu

Về vấn đề bảo mật, bắt hỏi tài khoản khi đăng nhập FreePBX:
vi /etc/amportal.conf
AUTHTYPE=none
thành:
AUTHTYPE=database
Hình ảnh

Chạy FreePBX cho mỗi lần khởi động
Trích dẫn:
Kidvoip:~#vi /etc/rc.local
/usr/local/sbin/amportal start (Dòng thêm vào)


Đến đây là cũng xong phần cài đặt, chúng các bạn thành công.
Phần kế đến mình sẽ hướng dẫn các bạn Config thêm A2billing vào trong hệ thống.

KidVoip lab.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Install Debian 5 + Asterisk 1.4 + FreePBX 2.7
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 4 12, 2012 8:59 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Tư Tháng 4 11, 2012 1:29 pm
Bài viết: 8
cảm ơn bạn. bài viết hữu ích quá. Mong những loạt bài hướng dẫn tiếp theo của bạn.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Install Debian 5 + Asterisk 1.4 + FreePBX 2.7
Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 4 16, 2012 8:06 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
Thanks kidvoip bài viết rất hay và chi tiết ...
đang đợi bài viết xây dựng A2billing rất chuyên nghiệp của kidvoip

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Install Debian 5 + Asterisk 1.4 + FreePBX 2.7
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 8 23, 2012 1:46 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Tư Tháng 5 23, 2012 11:25 am
Bài viết: 19
mình cài frepbx nhưng nó báo lỗi như sau:Hình ảnh
giúp mình với
cảm ơn mọi người nhiều...


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Install Debian 5 + Asterisk 1.4 + FreePBX 2.7
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 10 19, 2012 2:36 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Hai Tháng 10 08, 2012 11:52 am
Bài viết: 24
tai sao e lam den buoc mysql -u asterisk -p em danh password vao thi no khong nhan vay. co ai giup e ko


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 5 bài viết ] 

Múi giờ UTC + 7 Giờ


Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


Bạn không thể tạo chủ đề mới.
Bạn không thể trả lời bài viết.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
Bạn không thể xóa những bài viết của mình.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Tìm với từ khóa:
Chuyển đến:  
Powered by The Vietnam Asterisk User Group © 2008