Hôm nay, CN Tháng 2 18, 2018 11:45 am

Múi giờ UTC + 7 Giờ

Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 13 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: Hướng dẫn tich hợp A2BILLING v1.9.4
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 6 07, 2012 10:08 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 09, 2012 6:17 pm
Bài viết: 5
Dạo này bận quá nên không có thời gian tham gia viết bài, mình có nhận được mail của một thành viên trong diễn đàn, nên cũng dành ít thời gian làm nốt hướng dẫn cấu hình tích hợp A2Billing vào hệ thống. Do kiến thức có hạn bạn nào biết rồi nếu có sai sốt gì bổ sung giúp mình nha.
CONFIG A2BILLING 1.9.4 (Distro Debian5)
# Step1: Down A2billing v1.9.4
Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# wget https://nodeload.github.com/Star2Billin ... v1-current
asterisk:/usr/src# tar –zxvf v1-current
asterisk:/usr/src# mv Star2Billing-a2billing-d960375 a2billing

# Step2: A2billing installation
Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/a2billing-mysql-schema-v1.7.0.sql
Password: mât khẩu khi bạn đặt trong user Mysql

Update database cho A2Billing:
Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/ UPDATE-a2billing-v1.7.0-to-v1.7.1.sql
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/ UPDATE-a2billing-v1.7.1-to-v1.7.2.sql
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/ UPDATE-a2billing-v1.7.2-to-v1.8.0.sql
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/ UPDATE-a2billing-v1.8.0-to-v1.8.1.sql
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/ UPDATE-a2billing-v1.8.1-to-v1.8.2.sql
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/ UPDATE-a2billing-v1.8.2-to-v1.8.3.sql
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/ UPDATE-a2billing-v1.8.3-to-v1.8.4.sql
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/ UPDATE-a2billing-v1.8.4-to-v1.8.5.sql
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/ UPDATE-a2billing-v1.8.5-to-v1.8.6.sql
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/ UPDATE-a2billing-v1.8.6-to-v1.9.0.sql
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/ UPDATE-a2billing-v1.9.0-to-v1.9.1.sql
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/ UPDATE-a2billing-v1.9.1-to-v1.9.2.sql
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/ UPDATE-a2billing-v1.9.2-to-v1.9.3.sql
asterisk:/usr/src# mysql -u asterisk -p mya2billing < /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x/ UPDATE-a2billing-v1.9.3-to-v1.9.4.sql

# Step3: A2billing web interfaces installation
Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# cp -rf /usr/src/a2billing/customer /var/www/a2customer
asterisk:/usr/src# chmod 777 /var/www/a2customer/templates_c
asterisk:/usr/src# cp -rf /usr/src/a2billing/agent /var/www/
asterisk:/usr/src# chmod 777 /var/www/agent/templates_c
asterisk:/usr/src# cp -rf /usr/src/a2billing/admin /var/www/a2biling
asterisk:/usr/src# chmod 777 /var/www/a2billing/templates_c
asterisk:/usr/src# cp -Rf /usr/src/a2billing/common /var/www/
asterisk:/usr/src# cp /usr/src/a2billing/AGI/a2billing.php /var/lib/asterisk/agi-bin/
asterisk:/usr/src# cp -rf /usr/src/a2billing/common/lib /var/lib/asterisk/agi-bin/
asterisk:/usr/src# chmod +x /var/lib/asterisk/agi-bin/a2billing.php
asterisk:/usr/src# chown -R asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/agi-bin

# Step4: A2billing configuration files
Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# cp /usr/src/a2billing/a2billing.conf /etc/asterisk
asterisk:/usr/src# chown asterisk:asterisk /etc/asterisk/a2billing.conf
asterisk:/usr/src# ln -sf /etc/asterisk/a2billing.conf /etc/a2billing.conf

Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# sed -i "s/(port *= *)(.*)/3306/" /etc/asterisk/a2billing.conf
asterisk:/usr/src# sed -i "s/(user *= *)(.*)/asterisk/" /etc/asterisk/a2billing.conf
asterisk:/usr/src# sed -i "s/(password *= *)(.*)/ly1minhphu1/" /etc/asterisk/a2billing.conf
asterisk:/usr/src# sed -i "s/(dbname *= *)(.*)/mya2billing/" /etc/asterisk/a2billing.conf

Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# mkdir -p /var/lib/asterisk/mohmp3/acc_1
asterisk:/usr/src# mkdir -p /var/lib/asterisk/mohmp3/acc_2
asterisk:/usr/src# mkdir -p /var/lib/asterisk/mohmp3/acc_3
asterisk:/usr/src# mkdir -p /var/lib/asterisk/mohmp3/acc_4
asterisk:/usr/src# mkdir -p /var/lib/asterisk/mohmp3/acc_5
asterisk:/usr/src# mkdir -p /var/lib/asterisk/mohmp3/acc_6
asterisk:/usr/src# mkdir -p /var/lib/asterisk/mohmp3/acc_7
asterisk:/usr/src# mkdir -p /var/lib/asterisk/mohmp3/acc_8
asterisk:/usr/src# mkdir -p /var/lib/asterisk/mohmp3/acc_9
asterisk:/usr/src# mkdir -p /var/lib/asterisk/mohmp3/acc_10
asterisk:/usr/src# chmod 777 /var/lib/asterisk/mohmp3/acc_*
asterisk:/usr/src# chown -R asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/mohmp3/

# A2billing Extra sounds
Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# cd /usr/src/a2billing/addons/sounds
asterisk:/usr/src/a2billing/addons/sounds# ./install_a2b_sounds.sh

# Step6: Asterisk files
Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# cd /etc/asterisk/
asterisk:/usr/src/asterisk# touch additional_a2billing_iax.conf
asterisk:/usr/src/asterisk# touch additional_a2billing_sip.conf
asterisk:/usr/src/asterisk# touch extensions_a2billing.conf
asterisk:/usr/src/asterisk# echo "#include additional_a2billing_sip.conf" >> /etc/asterisk/sip_custom.conf
asterisk:/usr/src/asterisk# echo "#include additional_a2billing_iax.conf" >> /etc/asterisk/iax_custom.conf
asterisk:/usr/src/asterisk# echo -e >> /etc/asterisk/extensions_custom.conf
asterisk:/usr/src/asterisk# echo "#include extensions_a2billing.conf" >> /etc/asterisk/extensions_custom.conf

# Step7: A2billing file permissions
Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# chmod 666 /etc/asterisk/additional_a2billing_iax.conf
asterisk:/usr/src# chmod 666 /etc/asterisk/additional_a2billing_sip.conf
asterisk:/usr/src# chmod 666 /etc/asterisk/extensions_a2billing.conf
asterisk:/usr/src# chown -R asterisk:asterisk /etc/asterisk/
asterisk:/usr/src# chown -R asterisk:asterisk /var/www/common
asterisk:/usr/src# chown -R asterisk:asterisk /var/www/a2billing
asterisk:/usr/src# chown -R asterisk:asterisk /var/www/a2customer
asterisk:/usr/src# chown -R asterisk:asterisk /var/www/agent
asterisk:/usr/src# chown -R asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/

# Cronjobs
Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# echo "
# Automatically added for A2Billing
0 * * * * php /usr/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_alarm.php
0 12 * * * php /usr/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_archive_data_cront.php
0 10 21 * * php /usr/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_autorefill.php
#Batch process at 00:20 each day
20 0 * * * php /usr/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_batch_process.php
#Bill DID usage at 00:00 each day
0 0 * * * php /usr/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_bill_diduse.php
#Remind users of low balance every day at 06:00
0 6 * * * php /usr/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_check_account.php
#Generate Invoices at 7am everyday
#0 7 * * * php /usr/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_invoice2_cront.php
#0 7 * * * php /usr/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_invoice_cront.php
#Check if balance below preset value, and email user if so.
1 * * * * php /usr/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_notify_account.php
#Charge subscriptions at 06:05 on the 1st of each month
0 6 1 * * php /usr/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_subscription_fee.php
#Update currencies at 01:00 each day
0 1 * * * php /usr/src/a2billing/Cronjobs/currencies_update_yahoo.php
" >> /var/spool/cron/asterisk

# Create Log Files - Log files and Permissions
Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# mkdir -p /var/log/a2billing

# Step8:Add dialplan
Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# vi /etc/asterisk/extensions.conf
[a2billing]
exten => _X.,1,DeadAGI,a2billing.php
exten => _X.,2,Wait,2
exten => _X.,3,Hangup

Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# vi /etc/asterisk/manager_custom.conf
;MANAGER CONNECTION PARAMETERS
manager_host = localhost
manager_username = myasterisk
manager_secret = mycode
[myasterisk]
secret = mycode
read = system,call,log,verbose,command,agent,user
write = system,call,log,verbose,command,agent,user
[a2billinguser]
secret=a2billing
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=127.0.0.1/255.255.255.0
read=system,call,log,verbose,command,agent,user
write=system,call,log,verbose,command,agent,user

# Step9:Using Asterisk realtime with a2billing:(Quan trọng)
Bạn phải cấu hình Realtime thì a2billing 1.9.4 mới hoạt động, giúp bạn trong việc tạo tài khoản cũng như thay đổi cấu hình không cần Reload lại hệ thống.
Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# vi /etc/asterisk/res_mysql.conf
[general]
dbhost = 127.0.0.1
dbname = mya2billing
dbuser = asterisk
dbpass = ly1minhphu1
dbport = 3306
dbsock = /var/run/mysqld/mysqld.sock

Trích dẫn:
asterisk:/usr/src# vi /etc/asterisk/extconfig.conf
sipusers => mysql,mya2billing,cc_sip_buddies
sippeers => mysql,mya2billing,cc_sip_buddies
iaxusers => mysql,mya2billing,cc_iax_buddies
iaxpeers => mysql,mya2billing,cc_iax_buddies

Trích dẫn:
asterisk:/usr/src#amportal restart hoặc /etc/init.d/asterisk restart

Reboot lại hệ thống:
Trích dẫn:
asterisk:/usr/src#reboot

Login vào A2Billing:
Trích dẫn:
http://Ip_adress/a2blling
user: root
pass: changepassword

Chúc các bạn cài đặt thành cộng ....^_^ KidVoip


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng dẫn tich hợp A2BILLING v1.9.4
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 6 07, 2012 3:42 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Tư Tháng 6 24, 2009 1:48 pm
Bài viết: 3
bài viết hay quá, mình đang định thử cái này cám ơn kidvoip đã chia sẻ !


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng dẫn tich hợp A2BILLING v1.9.4
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 6 07, 2012 4:35 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Năm Tháng 4 05, 2012 9:28 am
Bài viết: 106
Mình cài Elastix nó tích hợp luôn nhưng chưa biết sử dụng. bạn hướng dẫn được thì hay


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng dẫn tich hợp A2BILLING v1.9.4
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 2:35 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
bily đã viết:
Mình cài Elastix nó tích hợp luôn nhưng chưa biết sử dụng. bạn hướng dẫn được thì hay

chà chà cái A2billing này mà hướng dẫn trên diễn đàn là phê lắm đó ....
cái này mà các bạn nào muốn là thì còn cách kiếm kidvoip rồi vác laptop cafe với kidvoip mỗi tuần thôi he he he.
kidvoip làm A2billing khá pro đó ....

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng dẫn tich hợp A2BILLING v1.9.4
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 5:14 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Năm Tháng 4 05, 2012 9:28 am
Bài viết: 106
camaptrang đã viết:
bily đã viết:
Mình cài Elastix nó tích hợp luôn nhưng chưa biết sử dụng. bạn hướng dẫn được thì hay

chà chà cái A2billing này mà hướng dẫn trên diễn đàn là phê lắm đó ....
cái này mà các bạn nào muốn là thì còn cách kiếm kidvoip rồi vác laptop cafe với kidvoip mỗi tuần thôi he he he.
kidvoip làm A2billing khá pro đó ....

Anh Kidvoice ơi!!! Cafe đi anh ;))


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng dẫn tich hợp A2BILLING v1.9.4
Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 6 11, 2012 5:25 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Năm Tháng 10 13, 2011 4:52 pm
Bài viết: 26
Đến từ: Hà Nội
camaptrang đã viết:
bily đã viết:
Mình cài Elastix nó tích hợp luôn nhưng chưa biết sử dụng. bạn hướng dẫn được thì hay

chà chà cái A2billing này mà hướng dẫn trên diễn đàn là phê lắm đó ....
cái này mà các bạn nào muốn là thì còn cách kiếm kidvoip rồi vác laptop cafe với kidvoip mỗi tuần thôi he he he.
kidvoip làm A2billing khá pro đó ....


Em cũng muốn cafe nữa anh ơi. :D


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng dẫn tich hợp A2BILLING v1.9.4
Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 6 12, 2012 1:37 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
các bạn làm thử đến chổ nào chưa hiểu thì note lại để chỉ hỏi những điểm cần thiết nào đó trong quá trình làm .... chứ nhiều khi anh em bận công việc không ai có thời gian để có thể chỉ từ a -> z nổi đâu.
dĩ nhiên là phải search tài liệu, đọc manual trên mạng rồi ...

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng dẫn tich hợp A2BILLING v1.9.4
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 6 29, 2012 8:36 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 29, 2012 10:21 am
Bài viết: 2
Chào bạn KidVoip , bạn cho mình hỏi là có thể cài a2billing trên 1 server và asterisk trên 1 server khác được không? vì khi mình cài chung thì login vào trang a2billing được, còn cài riêng thì không hiện lên trang login. Tại công ty yêu cầu cài riêng .


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng dẫn tich hợp A2BILLING v1.9.4
Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 7 11, 2012 3:30 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 7 07, 2012 4:01 pm
Bài viết: 1
mình sử dụng FreePBX +asterisk 1.9.4
mình thực hiện theo hướng dẫn như trên,nhưng đến bước thứ 9 thì mình không tìm thấy 2 file như a kidvoip nói, nên mình tạo mới 2 file theo tên và nội dung giống như hướng dẫn nhưng kết quả vẫn không được
đã có thể nhập vào số PIN,và đọc số tiền trong tài khoản được tạo bởi a2billing nhưng khi nhập số đt + phím # thì cuộc gọi chưa đc thiết lập. Đây là log,ae xem giúp mình có bị làm sai ở bước nào ko?

Connected to Asterisk 10.5.0 currently running on localhost (pid = 3796)
Verbosity is at least 3
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [1234567890@from-internal:1] Set("SIP/1101-00000002", "__FROM_DID=1234567890") in new stack
-- Executing [1234567890@from-internal:2] Gosub("SIP/1101-00000002", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/1101-00000002", "0?blacklisted") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/1101-00000002", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/1101-00000002", "") in new stack
-- Executing [1234567890@from-internal:3] Set("SIP/1101-00000002", "CDR(did)=1234567890") in new stack
-- Executing [1234567890@from-internal:4] ExecIf("SIP/1101-00000002", "0 ?Set(CALLERID(name)=1101)") in new stack
-- Executing [1234567890@from-internal:5] Set("SIP/1101-00000002", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [1234567890@from-internal:6] Set("SIP/1101-00000002", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [1234567890@from-internal:7] Goto("SIP/1101-00000002", "custom-a2billing,_X.,1") in new stack
-- Goto (custom-a2billing,_X.,1)
-- Executing [_X.@custom-a2billing:1] Answer("SIP/1101-00000002", "") in new stack
-- Executing [_X.@custom-a2billing:2] Wait("SIP/1101-00000002", "1") in new stack
-- Executing [_X.@custom-a2billing:3] DeadAGI("SIP/1101-00000002", "a2billing.php,1") in new stack
[2012-07-11 04:29:03] WARNING[3871]: res_agi.c:3937 deadagi_exec: DeadAGI has been deprecated, please use AGI in all cases!
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/a2billing.php
-- Playing 'prepaid-you-have' (escape_digits=#) (sample_offset 0)
-- <SIP/1101-00000002> Playing 'digits/0.ulaw' (language 'en')
-- Playing 'dollar' (escape_digits=#) (sample_offset 0)
-- <SIP/1101-00000002> Playing 'prepaid-enter-dest.gsm' (language 'en')
-- Playing 'prepaid-dest-unreachable' (escape_digits=#) (sample_offset 0)
-- <SIP/1101-00000002> Playing 'prepaid-enter-dest.gsm' (language 'en')
-- <SIP/1101-00000002>AGI Script a2billing.php completed, returning 4
== Spawn extension (custom-a2billing, _X., 3) exited non-zero on 'SIP/1101-00000002'
ps: lúc mình tìm hiểu trên mạng thì đa số bảo là do trunk chưa đc,nhưng mà đã thử rất nhiều cách ko thành công,vậy ae nào biết thì hướng dẫn chi tiết giúp mình với.Xin cảm ơn rất nhiều.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng dẫn tich hợp A2BILLING v1.9.4
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 10 12, 2012 1:29 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Hai Tháng 10 08, 2012 11:52 am
Bài viết: 24
Cho mình hỏi là khi tiến hành cài đặt A2billing thì có quy định phải cài A2billing trước asterisk hay không, mấy đứa bạn mình bảo phải cài A2billing trước mới chạy được . mình mới tìm hiểu nên cũng còn mơ hồ lắm !


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng dẫn tich hợp A2BILLING v1.9.4
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 10 12, 2012 2:23 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Năm Tháng 4 16, 2009 2:26 pm
Bài viết: 224
Anh_Nguyen đã viết:
Cho mình hỏi là khi tiến hành cài đặt A2billing thì có quy định phải cài A2billing trước asterisk hay không, mấy đứa bạn mình bảo phải cài A2billing trước mới chạy được . mình mới tìm hiểu nên cũng còn mơ hồ lắm !

bởi vậy mấy bạn hay bảo nghe người này đồn người kia đồn, chính kiến thức đồn đoán đó mà làm bao người phải khổ sở vất vả, trên nhiều diễn đàn mỗi khi có vấn đề gì đó mà chưa thể giải quyết thế là mọi người ghé qua phán cho 1 câu chắc nịch kiểu dự đoán:

Dưới đây là Install Guide của A2billing, có 10 bướt để cài đặt được sắp xếp theo thứ tự.

A2Billing Install Guide

Some knowledge of Asterisk and Linux is expected in order to install the system.

  1_Install Asterisk with Asterisk Realtime, MySQL, Apache and PHP version 5.2
  2_Download and explode the A2Billing tarball.
  3_Move, copy or symlink the Admin, Customer, Agent and Common directories into web-root, or configure apache to display them in a directory of your choice.
  4_Move copy or symlink AGI/a2billing.php into the asterisk agi-bin directory, and also copy or symlink the common/lib directory.
  5_Create a new A2Billing database then create the database schema with DataBase/mysql-5.x/a2billing-mysql-schema-v1.7.0.sql
  6_Apply each “DataBase/mysql-5.x/UPDATE...” SQL file in order from 1.7.0 to the latest version.
  7_Place a2billing.conf in /etc/ and adjust the database settings to suit your install.
  8_Move or copy your sound files from addons/sounds/ into the asterisk “sounds” directory.
  9_Install the cronjobs from the Cronjobs/ directory. The comments at the top of each file give a suggested schedule for each cronjob.
  10_Configure the Asterisk dial-plan for A2Billing using the files in addons/asterisk-conf/ as a guide.
The role of A2Billing is to provide public telephony services and therefore in the majority of cases, customers must be given access by both web services and VoIP. A2Billing is often better hosted on a public IP address to reduce NAT issues.

Although an aggregation or PBX distribution can be used as a base for A2Billing, most are not security hardened for connection directly to the Internet and indeed are provided with the caveat that they should be located behind a separate hardware firewall with no access allowed from outside the LAN (Local Area Network).

Note that any telephony server exposed to the internet is a valuable target where an attacker can make real money using a variety of fraudulent techniques. Therefore great care should be taken in building any telephony system to ensure that it is secure.

We recommend that all customers and users operate the latest version of A2Billing. In general we have a policy of not removing any functionality from A2Billing, so there is little or no danger in upgrading to the latest stable version.

http://www.asterisk2billing.org/get-sta ... all-guide/


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng dẫn tich hợp A2BILLING v1.9.4
Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 6 26, 2013 11:50 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: CN Tháng 6 16, 2013 1:51 pm
Bài viết: 1
Mình cài cái bản này rồi,mà ko vào dc trang index,vì source của nó trang index rỗng,đáng lí phải có trang xác thực,thiếu 1 vài file như.. PP_menu.php,...!
Bạn coi lại dùm mình,mình cài rồi mà sao tới đây ko đăng nhập vào dc!!:(((


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng dẫn tich hợp A2BILLING v1.9.4
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 9 26, 2013 9:41 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 29, 2013 3:27 pm
Bài viết: 17
Tình hình là em đã cài đặt lại thành công đã vào đc web guide của a2billing. Nhưng nhìn cái web đó mù tịt ko biết cấu hình cái gì luôn. Mọi người cho em hỏi a2billing hoạt động như thế nào trên asterisk.
1. SIP trunk giữa asterisk và a2billing?
2. Làm sao để extention vào AGI trên a2billing?
3. Cách tính cước của nó như thế nào?


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 13 bài viết ] 

Múi giờ UTC + 7 Giờ


Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]1 khách.


Bạn không thể tạo chủ đề mới.
Bạn không thể trả lời bài viết.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
Bạn không thể xóa những bài viết của mình.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Tìm với từ khóa:
Chuyển đến:  
cron
Powered by The Vietnam Asterisk User Group © 2008