Hôm nay, T.Tư Tháng 2 21, 2018 10:04 pm

Múi giờ UTC + 7 Giờ

Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 24 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentOS 6
Gửi bàiĐã gửi: T.Bảy Tháng 8 25, 2012 6:15 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Ba Tháng 4 14, 2009 6:16 am
Bài viết: 114
FreePBX là một giao diện người dùng đồ họa cho kiểm soát và quản lý Asterisk, là phần mềm công cụ điện thoại mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới. FreePBX đã được tải về hơn 5.000.000 lần và khoảng hơn 500.000 hệ thống điện thoại hoạt động. Nếu chúng ta không biết về FreePBX, có thể khó khăn quá nhiều cho hệ thống tổng đài điện thoại Asterisk của chúng ta.

Nếu chúng ta có sẳn một Centos Linux System hoặc cài đặt mới, sau khi cài đặt xong chúng ta cần phải sử dụng lệnh yum để cập nhật các gói cơ bản cho system

Trích dẫn:
#yum update


Cài đặt gói cần thiết hữu ích khác và phụ thuộc của Asterisk/FreePBX

Trích dẫn:
#yum install gcc gcc-c++ wget bison mysql-devel mysql-server php php-mysql php-pear php-pear-DB php-mbstring nano tftp-server httpd make ncurses-devel libtermcap-devel sendmail sendmail-cf caching-nameserver sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel php-gd audiofile-devel gtk2-devel subversion nano kernel-devel selinux-policy


Trên CentOS 6 (RHEL v6) không có gói php-pear-DB , do vậy chúng ta cần tải về và cài đặt gói này nếu không cài đặt FreePBX sẽ thất bại.

Trích dẫn:
#cd /usr/src
#wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/ ... noarch.rpm
#rpm -ivh php-pear-DB*


chúng ta cần cài cài đặt php-process nếu sử dụng Centos 6 (RHEL v6) nếu không cài đặt FreePBX sẽ thất bại.

Trích dẫn:
#yum install php-process


Kiểm tra xem Firewall (iptables) được kích hoạt theo mặc định và mặc định Centos 6 (RHEL v6) chặn các trang web FreePBX GUI. Nếu biết những dịch vụ / cổng được yêu cầu, chúng ta có thể chạy "system-config-firewall-tui" và cấu hình tường lửa theo yêu cầu.

tối thiểu, các cổng sau đây cần phải được mở ra:

Trích dẫn:
TCP 80 (www)
TCP 4445 (Flash Operator Panel)
UDP 5060-5061 (SIP)
UDP 10,000 - 20,000 (RTP)
UDP 4569 (IAX)


Chúng ta cũng có lựa chọn khác là loại bỏ các thiết lập hiện có từ firewall và lưu.

Trích dẫn:
#iptables -F
#service iptables save


Ngoài ra, chúng ta có thể disable iptables và không cho nó kích hoạt khi hệ thống khởi động lại.

Trích dẫn:
#service iptables stop
#chkconfig iptables off


chúng ta cấu hình để Disable Selinux

Mã:
#nano /etc/selinux/config


Thay đổi nội dung selinux

Trích dẫn:

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing - SELinux security policy is enforced.
# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled - SELinux is fully disabled.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are:
# targeted - Only targeted network daemons are protected.
# strict - Full SELinux protection.

SELINUXTYPE=targeted
# SETLOCALDEFS= Check local definition changes
SETLOCALDEFS=0


(Ctrl-X>y>ENTER) để lưu

Và chắc chắn rằng selinux được tắt trong Session này

Trích dẫn:
#setenforce 0


Kích hoạt máy chủ tftp khi khởi động nếu cần thiết

Trích dẫn:
#nano /etc/xinetd.d/tftp


Thay các giá trị sau :

Trích dẫn:
server_args = -s /tftpboot
disable=no

(Ctrl-X>y>ENTER) để lưu

Tạo thư mục home, cấp quyền cho tftp và khởi động dịch vụ

Trích dẫn:
mkdir /tftpboot
#chmod 777 /tftpboot
#service xinetd restart


Cài đặt Timezone

System timezone
Tạo một liên kết mềm đến múi giời của chúng ta là Asia/Ho_Chi_Minh hoặc Asia/Saigon từ /etc/localtime

Trích dẫn:
#ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime


Cấu hình timezone trong PHP.ini (kể từ php 5.3 trở đi)

Trích dẫn:
#nano +946 /etc/php.ini


và thay đổi timezone

Trích dẫn:
date.timezone = Asia/Ho_Chi_Minh


Khởi động lại Apache

Trích dẫn:
#service httpd restart


Cài đặt dahdi

Trích dẫn:


Giải nén các gói vừa down về Asteris và DAHDI + Tools

Trích dẫn:
#tar -xvzf dahdi-linux-complete-*


DAHDi cần được build đầu tiên để chúng ta có thể build Asterisk với sự hỗ trợ cho các phòng hội nghị và bất cứ điều gì khác mà đòi hỏi DAHDi. BẠN PHẢI BẢO ĐẢM BẠN DAHDi ĐƯỢC build trước tiên.

Trích dẫn:
#cd /usr/src/dahdi-linux-complete*
#make all
#make install
#make config


Khởi động DAHDi khi hệ thống khởi động

Trích dẫn:
#chkconfig dahdi on
#service dahdi start


Tải gói cài đặt Asterisk và giải nén

Trích dẫn:
#cd /usr/src
#wget http://downloads.asterisk.org/pub/telep ... ent.tar.gz
#tar zxvf asterisk-1.8-current.tar.gz


Cài đặt Asterisk

Trích dẫn:
#cd /usr/src/asterisk-1.8*
#make clean
./configure && make menuselect


Chọn tất cả các addons, tất cả đều cần thiết cho FreePBX. Chọn base và addon sounds, ulaw âm thanh tốt hơn so với gsm đặc biệt là nếu bạn đang sử dụng ulaw là codec mặc định của bạn. Sau đó nhấn nút "Save".
Khi chúng ta chọn 'format_mp3' ở trên là một addon chúng ra phải chạy một kịch bản trước khi bướt này (make menuselect) nếu không cài đặt sẽ không thành công.

Trích dẫn:
./contrib/scripts/get_mp3_source.sh


bướt cài đặt tiếp theo

Trích dẫn:
#make && make install && make samples


Ghi chú: nếu nâng cấp Asterisk trên một hệ thống có sẳn FreePBX thì chúng ta không cần "make sample"

Tạo user "asterisk" , có thể đã tồn tại, nhưng để chắc chắn chúng ta vẫn nên làm bước này để chắc chắn

Trích dẫn:
#useradd -c "Asterisk PBX" -d /var/lib/asterisk asterisk


Tạo thư mục asterisk trong var/run , có thể đã tồn tại nhưng chúng ta vẫn nên làm bước này để chắc chắn

Trích dẫn:
#mkdir /var/run/asterisk


Set ownership cho các thư mục sau

Trích dẫn:
#chown -R asterisk /var/run/asterisk
#chown -R asterisk /var/log/asterisk
#chown -R asterisk /var/lib/asterisk/moh
#chown -R asterisk /var/lib/php/session


Music on Hold

Asterisk mặc định thư mục moh là "/moh" và FreePBX thư mục mặc định moh là "/mohmp3". do vậy chúng ta tạo ra một liên kết tượng trưng giữa chúng khi đó lưu tất cả mọi thứ ở chỉ một nơi và vẫn có thể được tìm thấy bởi FreePBX và Asterisk.

Trích dẫn:
#ln -s /var/lib/asterisk/moh /var/lib/asterisk/mohmp3


Để có thể tự động convert các file mp3 sang wav trong FreePBX ta tải về cài mpg123

Trích dẫn:
#cd /usr/src
#wget http://sourceforge.net/projects/mpg123/ ... 2/download
#tar -xjvf mpg123-1.14.2.tar.bz2


Cài đặt mpg123

Trích dẫn:
#cd mpg123-1.14.2
./configure && make && make install


Script php FreePBX mặc điịnh không thấy mpg123, do đó chúng ta cần tạo một liên kết tượng trưng.

Trích dẫn:
#ln -s /usr/local/bin/mpg123 /usr/bin/mpg123


Thay đổi User apache và Group apache thành User asterisk và Group asterisk.

Trích dẫn:
#sed -i "s/User apache/User asterisk/" /etc/httpd/conf/httpd.conf
#sed -i "s/Group apache/Group asterisk/" /etc/httpd/conf/httpd.conf


Cài đặt MySQL

Cần cài đặt lệnh sau trước tiên nếu chúng ta đang sử dụng CentOS 6.

Trích dẫn:
#mysql_install_db


Khởi động MySQL

Trích dẫn:
#service mysqld start


Bây giờ chúng ta bắt đầu cấu hình cơ sở dữ liệu cho FreePBX, trong lệnh bên dưới là do MySQL của chúng ta chưa set password cho tài khoản root, nếu có cấu hình password cho tài khoản root, trong câu lệnh msqladmin chúng ra phải thêm "-p" .

Trích dẫn:
#cd /usr/src/freepbx-2.10.0
#mysqladmin create asterisk
#mysqladmin create asteriskcdrdb
#mysql asterisk < SQL/newinstall.sql
#mysql asteriskcdrdb < SQL/cdr_mysql_table.sql


Khởi động MySQL command

Trích dẫn:
#mysql


Xác định người dùng và mật khẩu cho mỗi cơ sở dữ liệu.

Trích dẫn:
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON asteriskcdrdb.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED BY 'amp109';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON asterisk.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED BY 'amp109';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> \q


Cài đặt FreePBX

Trích dẫn:
#cd /usr/src/freepbx-2.10.0
#./install_amp


Tiếp theo chương trình cài đặt FreePBX cung cấp cho chúng ta đề nghị giá trị Default và nếu chấp nhận các giá trị đề nghị chúng ta sẽ Enter mỗi lần.

Sau khi quá trình cài đặt bên trên hoàn tất, chúng ta sẽ xóa file "sip_notify.conf" với FreePBX 2.9, còn version FreePBX 2.10 thì chúng ta cần xóa các file sau:

Trích dẫn:
#rm -f /etc/asterisk/sip_notify.conf
#rm -f /etc/asterisk/iax.conf
#rm -f /etc/asterisk/logger.conf
#rm -f /etc/asterisk/features.conf
#rm -f /etc/asterisk/sip.conf
#rm -f /etc/asterisk/extensions.conf
#rm -f /etc/asterisk/ccss.conf
#rm -f /etc/asterisk/chan_dahdi.conf


Chỉnh sữa thêm 'loguniqueid=yes' vào file /etc/asterisk/cdr_mysql.conf

Trích dẫn:
#nano /etc/asterisk/cdr_mysql.conf
thêm vào
loguniqueid=yes


cấu hình để FreePBX chạy mỗi khi hệ thống khởi động

Trích dẫn:
#echo /usr/local/sbin/amportal start >> /etc/rc.local


Cấu hình để Apache and MySQL chạy mỗi khi hệ thống khởi động

Trích dẫn:
#chkconfig httpd on
#chkconfig mysqld on


thay đổi password cho tài khoản Root của MySQL

Trích dẫn:
#mysqladmin -u root password '123456'


Đang viết

_________________
Asterisk đem đến cho người sử dụng các tính năng và ứng dụng của hệ thống tổng đài PBX và cung cấp nhiều tính năng mà tổng đài PBX không có, như sự kết hợp giữa chuyển mạch VOIP và chuyển mạch TDM, đó là khả năng mở rộng đáp ứng nhu cầu cho từng ứng dụng…


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentO
Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 9 26, 2012 9:23 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Ba Tháng 9 25, 2012 1:50 pm
Bài viết: 1
Trích dẫn:

Bây giờ chúng ta bắt đầu cấu hình cơ sở dữ liệu cho FreePBX, trong lệnh bên dưới là do MySQL của chúng ta chưa set password cho tài khoản root, nếu có cấu hình password cho tài khoản root, trong câu lệnh msqladmin chúng ra phải thêm "-p" .

Trích dẫn:
#cd /usr/src/freepbx-2.10.0
#mysqladmin create asterisk
#mysqladmin create asteriskcdrdb
#mysql asterisk < SQL/newinstall.sql
#mysql asteriskcdrdb < SQL/cdr_mysql_table.sql


Minh lam den day thi bi bao loi vi khong tim thay thu muc freepbx-2.10.0 :oops:


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentO
Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 9 26, 2012 1:54 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
bgone đã viết:
Trích dẫn:

Bây giờ chúng ta bắt đầu cấu hình cơ sở dữ liệu cho FreePBX, trong lệnh bên dưới là do MySQL của chúng ta chưa set password cho tài khoản root, nếu có cấu hình password cho tài khoản root, trong câu lệnh msqladmin chúng ra phải thêm "-p" .

Trích dẫn:
#cd /usr/src/freepbx-2.10.0
#mysqladmin create asterisk
#mysqladmin create asteriskcdrdb
#mysql asterisk < SQL/newinstall.sql
#mysql asteriskcdrdb < SQL/cdr_mysql_table.sql


Minh lam den day thi bi bao loi vi khong tim thay thu muc freepbx-2.10.0 :oops:

Bạn xem lại đường dẫn xem coi đã đúng chưa?
vì có thể bạn không phải là /usr/src/freepbx-2.10.0
cũng có thể version của bạn không phải là freepbx-2.10.0 ?
bạn thử
#ll /usr/src
xem coi có folder freepbx có đúng chưa ?
hoặc có thể trong
#ll /root
hoặc không bạn
#whereis freepbx

chú ý: linux phân biệt chữ hoa chữ thường do đó cần đúng hoa hay thường nhé

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentO
Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 11 07, 2012 4:02 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Hai Tháng 10 08, 2012 11:52 am
Bài viết: 24
em đang dùng centos 5.8 , nhưng khi vào terminal đăng nhập vào root thì e không đăng nhập được . hệ thống báo you are not a suduer ... . trong khi password e dùng trong admintrations vẫn bình thường . em cũng đã reset lại password nhưng vẫn không khắc phục được . có ai biết cách xử lý không ạ :(


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentO
Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 11 12, 2012 2:40 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Tư Tháng 2 15, 2012 4:20 pm
Bài viết: 10
bạn ơi mình cài trên ubuntu đã qua các bước ok nhưng khi đăng nhập trên wed ip của máy chử cài asterisk thì khong thấy giao diện đâu
"It works!
This is the default web page for this server.
The web server software is running but no content has been added, yet."


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentO
Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 1 16, 2013 9:46 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Tư Tháng 1 16, 2013 9:23 am
Bài viết: 1
Mã:
[root@localhost src]# cd /usr/src/dahdi-linux-complete*
[root@localhost dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0]# make all
make -C linux all
make[1]: Entering directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux'
make -C drivers/dahdi/firmware firmware-loaders
make[2]: Entering directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux/drivers/dahdi/firmware'
Attempting to download dahdi-fwload-vpmadt032-1.25.0.tar.gz
--2013-01-16 09:21:57--  http://downloads.digium.com/pub/telephony/firmware/releases/dahdi-fwload-vpmadt032-1.25.0.tar.gz
Resolving downloads.digium.com... 76.164.171.238, 2001:470:e0d4::ee
Connecting to downloads.digium.com|76.164.171.238|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 149360 (146K) [application/x-gzip]
Saving to: “dahdi-fwload-vpmadt032-1.25.0.tar.gz”

100%[======================================>] 149,360      145K/s   in 1.0s   

2013-01-16 09:21:59 (145 KB/s) - “dahdi-fwload-vpmadt032-1.25.0.tar.gz” saved [149360/149360]

make[2]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux/drivers/dahdi/firmware'
You do not appear to have the sources for the 2.6.32-279.el6.x86_64 kernel installed.
make[1]: *** [modules] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux'
make: *** [all] Error 2


Mình bị lỗi như thế này khi đang make dahdi . Ai có kinh nghiệm giúp mình với.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentO
Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 1 16, 2013 4:53 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 9 22, 2012 12:08 pm
Bài viết: 78
KinhVan017 đã viết:
Mã:
[root@localhost src]# cd /usr/src/dahdi-linux-complete*
[root@localhost dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0]# make all
make -C linux all
make[1]: Entering directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux'
make -C drivers/dahdi/firmware firmware-loaders
make[2]: Entering directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux/drivers/dahdi/firmware'
Attempting to download dahdi-fwload-vpmadt032-1.25.0.tar.gz
--2013-01-16 09:21:57--  http://downloads.digium.com/pub/telephony/firmware/releases/dahdi-fwload-vpmadt032-1.25.0.tar.gz
Resolving downloads.digium.com... 76.164.171.238, 2001:470:e0d4::ee
Connecting to downloads.digium.com|76.164.171.238|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 149360 (146K) [application/x-gzip]
Saving to: “dahdi-fwload-vpmadt032-1.25.0.tar.gz”

100%[======================================>] 149,360      145K/s   in 1.0s   

2013-01-16 09:21:59 (145 KB/s) - “dahdi-fwload-vpmadt032-1.25.0.tar.gz” saved [149360/149360]

make[2]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux/drivers/dahdi/firmware'
You do not appear to have the sources for the 2.6.32-279.el6.x86_64 kernel installed.
make[1]: *** [modules] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux'
make: *** [all] Error 2


Mình bị lỗi như thế này khi đang make dahdi . Ai có kinh nghiệm giúp mình với.


Thường gặp lỗi này bạn chạy #yum update trước khi cài có thể fix được.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentO
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 3 15, 2013 2:33 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 15, 2013 8:43 am
Bài viết: 24
làm sao để xóa freepbx đi vậy pác ơi :(


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentOS 6
Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 5 28, 2013 11:51 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: CN Tháng 1 09, 2011 10:44 pm
Bài viết: 7
Thanks you ban nhiều...


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentOS 6
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 6 14, 2013 12:04 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 14, 2013 11:59 am
Bài viết: 1
[root@localhost dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0]# make all
make -C linux all
make[1]: Entering directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux'
make -C drivers/dahdi/firmware firmware-loaders
make[2]: Entering directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux/drivers/dahdi/firmware'
make[2]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux/drivers/dahdi/firmware'
You do not appear to have the sources for the 2.6.32-358.el6.i686 kernel installed.
make[1]: *** [modules] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux'
make: *** [all] Error 2
[root@localhost dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0]#


minh bi loi nhu the nay khi cai dat tren Contos6 mac du da #yum update roi

giup minh voi nhe, minh dang can gap

sorry vi khong go tieng viet duoc vi minh chua cai bo go

thanks


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentOS 6
Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 6 19, 2013 11:00 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
vladimir đã viết:
[root@localhost dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0]# make all
make -C linux all
make[1]: Entering directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux'
make -C drivers/dahdi/firmware firmware-loaders
make[2]: Entering directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux/drivers/dahdi/firmware'
make[2]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux/drivers/dahdi/firmware'
You do not appear to have the sources for the 2.6.32-358.el6.i686 kernel installed.
make[1]: *** [modules] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux'
make: *** [all] Error 2
[root@localhost dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0]#


minh bi loi nhu the nay khi cai dat tren Contos6 mac du da #yum update roi

giup minh voi nhe, minh dang can gap

sorry vi khong go tieng viet duoc vi minh chua cai bo go

thanks

bạn thử chạy lệnh sau để kiểm tra xem đã có gói kernel-2.6.32-358.el6.i686

Trích dẫn:
#rpm -qa kernel\* | sort


Nếu kernel-2.6.32-358.el6.i686 không có tồn tại bạn chạy lệnh:

Trích dẫn:
#yum install kernel-devel


nếu kernel-2.6.32-358.el6.i686 đã tồn tại, bạn kiểm tra gcc xem đã cài chưa ? bạn xem lại phần cài các gói phụ trợ nhé :

Trích dẫn:
#yum install gcc gcc-c++ wget bison mysql-devel mysql-server php php-mysql php-pear php-pear-DB php-mbstring nano tftp-server httpd make ncurses-devel libtermcap-devel sendmail sendmail-cf caching-nameserver sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel php-gd audiofile-devel gtk2-devel subversion nano kernel-devel selinux-policy

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentOS 6
Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 8 06, 2013 3:03 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Ba Tháng 8 06, 2013 2:56 pm
Bài viết: 15
Mình mới bắt đầu nghiên cứu Asterisk và đã cài theo như hướng dẫn. Mình có thắc mắc là tại sao phải xóa 1 số file mặc định khi cài, nếu để nguyên thì sao?
Trích dẫn:
#rm -f /etc/asterisk/sip_notify.conf
#rm -f /etc/asterisk/iax.conf
#rm -f /etc/asterisk/logger.conf
#rm -f /etc/asterisk/features.conf
#rm -f /etc/asterisk/sip.conf
#rm -f /etc/asterisk/extensions.conf
#rm -f /etc/asterisk/ccss.conf
#rm -f /etc/asterisk/chan_dahdi.conf

Hiện tại thì mình vẫn chưa xóa.
Các bạn chỉ cho mình tài liệu hướng dẫn chi tiết freepbx với. Thank you!


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentO
Gửi bàiĐã gửi: T.Bảy Tháng 2 22, 2014 2:51 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 11 22, 2013 1:37 pm
Bài viết: 10
bgone đã viết:
Trích dẫn:

Bây giờ chúng ta bắt đầu cấu hình cơ sở dữ liệu cho FreePBX, trong lệnh bên dưới là do MySQL của chúng ta chưa set password cho tài khoản root, nếu có cấu hình password cho tài khoản root, trong câu lệnh msqladmin chúng ra phải thêm "-p" .

Trích dẫn:
#cd /usr/src/freepbx-2.10.0
#mysqladmin create asterisk
#mysqladmin create asteriskcdrdb
#mysql asterisk < SQL/newinstall.sql
#mysql asteriskcdrdb < SQL/cdr_mysql_table.sql


Minh lam den day thi bi bao loi vi khong tim thay thu muc freepbx-2.10.0 :oops:


cd /usr/src/
wget http://mirror.freepbx.org/freepbx-2.10.0.tar.gz
tar zxvf freepbx-2.10.0.tar.gz
cd freepbx-2.10.0
./start_asterisk start # for upgrades use: amportal start
./install_amp

Cài xong cái này thì tiếp là sửa /etc/freepbx.conf

user là asteriskuser
pass là amp109

Xong bây giờ truy cập http://ip/ ở đây nó sẽ kêu mình tạo tài khoản quản trị, tạo xong thì đăng nhập.

Em làm vậy thấy nó chạy vậy có chuẩn chưa anh Camaptrang ?


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentO
Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 2 23, 2014 9:29 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: CN Tháng 2 23, 2014 9:20 am
Bài viết: 1
Hi ban ,
Minh gap phai loi sau, sau khi go lenh ./install_amp de cai dat FreePBX . Ban check dum minh voi nhe (xin loi ve type khong dau nhe)
[root@localhost freepbx-2.9.0]# ./install_amp
Checking for PEAR DB..OK
PHP Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Bangkok' for 'ICT/7.0/no DST' instead in /usr/src/freepbx-2.9.0/amp_conf/htdocs/admin/libraries/utility.functions.php on line 71
Checking for PEAR Console::Getopt..OK
PHP Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Bangkok' for 'ICT/7.0/no DST' instead in /usr/src/freepbx-2.9.0/amp_conf/htdocs/admin/libraries/utility.functions.php on line 71
Checking user..PHP Fatal error: Call to undefined function posix_getpwuid() in /usr/src/freepbx-2.9.0/install_amp on line 684

Loi trong file /usr/src/freepbx-2.9.0/install_amp dong 684 la :
"$euid = (posix_getpwuid(posix_geteuid()));
685 $current_user = $euid['name'];
686 if ($current_user != "root"){
687 out("FAILED");
688 fatal($argv[0]." must be run as root");
"

Ban check loi giup minh voi nhe , minh cam on ban nhieu !


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt FreePBX 2.10 với Asterisk 1.8 và CentO
Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 2 23, 2014 10:05 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 11 22, 2013 1:37 pm
Bài viết: 10
khanhsjn đã viết:
Hi ban ,
Minh gap phai loi sau, sau khi go lenh ./install_amp de cai dat FreePBX . Ban check dum minh voi nhe (xin loi ve type khong dau nhe)
[root@localhost freepbx-2.9.0]# ./install_amp
Checking for PEAR DB..OK
PHP Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Bangkok' for 'ICT/7.0/no DST' instead in /usr/src/freepbx-2.9.0/amp_conf/htdocs/admin/libraries/utility.functions.php on line 71
Checking for PEAR Console::Getopt..OK
PHP Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Bangkok' for 'ICT/7.0/no DST' instead in /usr/src/freepbx-2.9.0/amp_conf/htdocs/admin/libraries/utility.functions.php on line 71
Checking user..PHP Fatal error: Call to undefined function posix_getpwuid() in /usr/src/freepbx-2.9.0/install_amp on line 684

Loi trong file /usr/src/freepbx-2.9.0/install_amp dong 684 la :
"$euid = (posix_getpwuid(posix_geteuid()));
685 $current_user = $euid['name'];
686 if ($current_user != "root"){
687 out("FAILED");
688 fatal($argv[0]." must be run as root");
"

Ban check loi giup minh voi nhe , minh cam on ban nhieu !

Cài này mình cũng không rõ. Mình cài Centos 6.4 khi cài đặt chọn Basic server, time zone Ho Chi Minh. Rồi làm thao các bước như anh Camaptrang là ok. Nhưng giờ đang phát sinh một số lỗi

Có thể bạn quên bỏ dấu ; khi chỉnh timezone bằng lệnh "#nano +946 /etc/php.ini"


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 24 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

Múi giờ UTC + 7 Giờ


Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]1 khách.


Bạn không thể tạo chủ đề mới.
Bạn không thể trả lời bài viết.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
Bạn không thể xóa những bài viết của mình.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Tìm với từ khóa:
Chuyển đến:  
cron
Powered by The Vietnam Asterisk User Group © 2008