Hôm nay, T.Bảy Tháng 2 24, 2018 8:57 pm

Múi giờ UTC + 7 Giờ

Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: How to install A2billing on a VPS CentOS 5
Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 2 25, 2014 11:26 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
Hình ảnh

1. Đầu tiên chúng ta cần phải cài đặt php 5.2 bởi vì phiên bản hiện tại a2billing sử dụng 5.2 nhưng CentOS 5 đi kèm với php 5.1

#nano /etc/yum.repos.d/centos-testing.repo

và thêm vào như bên dưới:

[c5-testing]
name=CentOS-5 Testing
baseurl=http://dev.centos.org/centos/$releasever/testing/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://dev.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-testing
includepkgs=php*

nhấn phím Ctrl X -> nhấn Y -> rồi Enter

bây giờ chúng ta chạy lệnh update

#yum update

2. Cần cài đặt các gói bổ sung cần thiết nếu chúng đã không được cài đặt

#yum -y install php-mcrypt perl-DBD-Pg

3. Change php folder permission back to what it was set to during Asterisk/FreePBX install before PHP update

3. set lại quyền thư mục /var/lib/php/session

#chown -R asterisk:asterisk /var/lib/php/session

4. thêm timezone vào php.ini:

#nano +946 /etc/php.ini

Uncomment date.timezone =Asia/Saigon

5. Restart lại apache để những thay đổi trên có hiệu lực

#service httpd restart

6. Tải a2billing source

#cd /usr/src
#wget https://github.com/Star2Billing/a2billi ... ter.tar.gz
#tar zxvf master
#mv a2billing-master a2billing

7. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu MySQL

If you did not create a mysql root password during the asterisk install you should create one now.
Nếu bạn không tạo ra một mật khẩu cho root mysql trong khi cài đặt Asterisk bạn nên tạo nó ngay bây giờ.

#mysqladmin -u root password 'nhập password cho mysql root của bạn vào trong dấu này'

#cd /usr/src/a2billing
#mysql -u root -p < DataBase/mysql-5.x/a2billing-createdb-user.sql
#cd /usr/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x
#./install-db.sh

Trả lời những câu hỏi như sau:

Trích dẫn:
Enter Database Name: mya2billing
Enter Hostname: localhost
Enter UserName: root
Enter Password: 'nhập password cho mysql root của bạn vào trong dấu này'


#cp /usr/src/a2billing/a2billing.conf /etc/
#nano /etc/a2billing.conf

Đảm bảo là các thông số sau đã được thiết lập như hiển thị.

Trích dẫn:
[database]
hostname = localhost
port = 3306
user = a2billinguser
password = a2billing
dbname = mya2billing
dbtype = mysql


8. Tạo các tập tin và thiết lập quyền như sau ...

#chmod 777 /etc/asterisk

#touch /etc/asterisk/additional_a2billing_iax.conf
#touch /etc/asterisk/additional_a2billing_sip.conf
#echo \#include additional_a2billing_sip.conf >> /etc/asterisk/sip_custom.conf
#echo \#include additional_a2billing_iax.conf >> /etc/asterisk/iax_custom.conf
#chown -Rf asterisk:asterisk /etc/asterisk/additional_a2billing_iax.conf
#chown -Rf asterisk:asterisk /etc/asterisk/additional_a2billing_sip.conf

9. Chạy kịch bản cài đặt âm thanh

# cd /usr/src/a2billing/addons/sounds
#./install_a2b_sounds.sh
#chown -R asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/sounds/

Thêm vào tập tin manager_custom.conf nội dung như sau

#nano /etc/asterisk/manager_custom.conf

Trích dẫn:
[myasterisk]
secret=mycode
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=127.0.0.1/255.255.255.0
read=system,call,log,verbose,command,agent,user
write=system,call,log,verbose,command,agent,user


10. Thiết lập thư mục a2billing web

# mkdir /var/www/html/a2billing
#cp -Rf /usr/src/a2billing/admin /var/www/html/a2billing/admin
#cp -Rf /usr/src/a2billing/agent /var/www/html/a2billing/agent
#cp -Rf /usr/src/a2billing/customer /var/www/html/a2billing/customer
#cp -Rf /usr/src/a2billing/common /var/www/html/a2billing/common

# chown -R asterisk:asterisk /var/www/html/a2billing
#chmod 755 /var/www/html/a2billing/admin/templates_c
#chmod 755 /var/www/html/a2billing/customer/templates_c
#chmod 755 /var/www/html/a2billing/agent/templates_c

11. Thiết lập AGI

# mkdir /var/lib/asterisk/agi-bin
#cd /usr/src/a2billing/AGI
#cp a2billing.php /var/lib/asterisk/agi-bin/
#chown -R asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/agi-bin
#chmod 755 /var/lib/asterisk/agi-bin/a2billing.php
#ln -s /var/www/html/a2billing/common/lib /var/lib/asterisk/agi-bin/lib

Sửa tham số trong tập tin extensions_custom.conf như sau

#nano /etc/asterisk/extensions_custom.conf

Trích dẫn:
[macro-dialout-trunk-predial-hook]
exten => s,1,GotoIf($["${OUT_${DIAL_TRUNK}:4:4}" = "A2B/"]?custom-freepbx-a2billing,${OUTNUM},1:2)
exten => s,2,MacroExit

[custom-freepbx-a2billing]
exten => _X.,1,DeadAGI(a2billing.php,${OUT_${DIAL_TRUNK}:8})
exten => _X.,n,Hangup()

[a2billing]
exten => _X.,1,Answer
exten => _X.,n,Wait(1)
exten => _X.,n,deadAGI(a2billing.php,1)
exten => _X.,n,Hangup

[a2billing-callback]
exten => _X.,1,deadAGI(a2billing.php,1,callback)
exten => _X.,n,Hangup

[a2billing-cid-callback]
exten => _X.,1,deadAGI(a2billing.php,1,cid-callback)
exten => _X.,n,Hangup

[a2billing-all-callback]
exten => _X.,1,deadAGI(a2billing.php,1,all-callback)
exten => _X.,n,Hangup

[a2billing-did]
exten => _X.,1,deadAGI(a2billing.php,1,did)
exten => _X.,2,Hangup

[a2billing-voucher]
exten => _X.,1,deadAGI(a2billing.php,1,voucher)
exten => _X.,n,Hangup

[custom-a2billing-did]
exten => _X.,1,deadAGI(a2billing.php,1,did)
exten => _X.,2,Hangup

[custom-a2billing]
exten => _X.,1,deadAGI(a2billing.php,1)
exten => _X.,n,Hangup


Trên giao diện FreePBX vào -> Setup -> Trunks -> thêm vào Custom Trunk và add the following dial string

Local/$OUTNUM$@a2billing/n

12. Thêm custom destinations trên FreePBX thông qua giao diện FreePBX -> Tools -> Custom Destinations

Trích dẫn:
Custom Destination: custom-a2billing,${EXTEN},1
Destination Quick Pick: (pick destination)
Description: A2Billing - Callthrough
Custom Destination: custom-a2billing-did,${EXTEN},1
Destination Quick Pick: (pick destination)
Description: A2Billing - DID


13. Khởi động hoặc restart lại FreePBX

# amportal restart

Recurring Services
Recurring services are handled via the /etc/crontab.

14 Tạo thư mục cho A2Billing cron PID

# mkdir -p /var/run/a2billing
#chown asterisk:asterisk /var/run/a2billing

Copy tập tin cron files đến

# mkdir -p /usr/local/a2billing
cp -R /usr/src/a2billing/Cronjobs /usr/local/a2billing/
ln -sf /var/www/html/a2billing/common/lib /usr/local/a2billing/Cronjobs/lib
chown -R asterisk:asterisk /usr/local/a2billing

15. Thêm cron jobs tới /var/spool/cron/asterisk.

# nano /var/spool/cron/asterisk

# Cập nhật currency table
Trích dẫn:
0 6 * * * php /usr/local/a2billing/Cronjobs/currencies_update_yahoo.php
# manage the monthly services subscription
0 6 1 * * php /usr/local/a2billing/Cronjobs/a2billing_subscription_fee.php
# To check account of each Users and send an email if the balance is less than the user have choice.
0 * * * * php /usr/local/a2billing/Cronjobs/a2billing_notify_account.php
# this script will browse all the DID that are reserve and check if the customer need to pay for it.
# bill them or warn them per email to know if they want to pay in order to keep their DIDs.
0 2 * * * php /usr/local/a2billing/Cronjobs/a2billing_bill_diduse.php
# This script will take care of the recurring service.
0 12 * * * php /usr/local/a2billing/Cronjobs/a2billing_batch_process.php
# To generate invoices and for each user.
0 6 * * * php /usr/local/a2billing/Cronjobs/a2billing_batch_billing.php
# to proceed the autodialer
*/5 * * * * php /usr/local/a2billing/Cronjobs/a2billing_batch_autodialer.php
# manage alarms
0 * * * * php /usr/local/a2billing/Cronjobs/a2billing_alarm.php
# manage archive
0 12 * * * php /usr/local/a2billing/Cronjobs/a2billing_archive_data_cront.php
#autorefill
0 10 21 * * php /usr/local/a2billing/Cronjobs/a2billing_autorefill.php
15 * * * * php /usr/local/a2billing/Cronjobs/a2billing_batch_cache.php


16. Thêm vào log files:

#mkdir -p /var/log/a2billing

Trích dẫn:
touch /var/log/a2billing/cront_a2b_alarm.log
touch /var/log/a2billing/cront_a2b_autorefill.log
touch /var/log/a2billing/cront_a2b_batch_process.log
touch /var/log/a2billing/cront_a2b_archive_data.log
touch /var/log/a2billing/cront_a2b_bill_diduse.log
touch /var/log/a2billing/cront_a2b_subscription_fee.log
touch /var/log/a2billing/cront_a2b_currency_update.log
touch /var/log/a2billing/cront_a2b_invoice.log
touch /var/log/a2billing/cront_a2b_check_account.log
touch /var/log/a2billing/a2billing_paypal.log
touch /var/log/a2billing/a2billing_epayment.log
touch /var/log/a2billing/a2billing_api_ecommerce_request.log
touch /var/log/a2billing/a2billing_api_callback_request.log
touch /var/log/a2billing/a2billing_api_card.log
touch /var/log/a2billing/a2billing_agi.log


# chown -R asterisk:asterisk /var/log/a2billing

Thêm tập tin chỉ mục vào thư mục gốc của A2billing

#touch /var/www/html/a2billing/index.html

# Đăng nhập vào web page

http://<ip-addr>/a2billing/admin

user: root
pass: changepassword

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 

Múi giờ UTC + 7 Giờ


Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


Bạn không thể tạo chủ đề mới.
Bạn không thể trả lời bài viết.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
Bạn không thể xóa những bài viết của mình.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Tìm với từ khóa:
Chuyển đến:  
Powered by The Vietnam Asterisk User Group © 2008