Hôm nay, T.Bảy Tháng 12 16, 2017 6:13 pm

Múi giờ UTC + 7 Giờ

Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 7 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: Hướng Dẫn Cài đặt Web Conferencing với BigBlueButton
Gửi bàiĐã gửi: T.Bảy Tháng 4 21, 2012 4:31 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Năm Tháng 4 16, 2009 2:26 pm
Bài viết: 224
Hướng Dẫn Cài đặt Web Conferencing với BigBlueButton

Hình ảnh

Giới thiệu:

BigBlueButton (BBB) là một web conferencing mã nguồn mở, cho phép các trường học hoặc các công ty tạo một lớp học từ xa cho các sinh viên, nhân viên, hoặc tổ chức những cuộc họp thông qua giao diện web. BBB hỗ trợ chia sẽ được nhiều loại tài liệu như: PDF, PPT, DOC, XLS, office 2007, office 2010, *JPG… Ngoài ra BBB còn có thể share desktop, thao tác viết bảng, chat, truyền videos thông qua Webcam, camera.

Hình ảnh

BBB sử dụng hơn mười thành phần mã nguồn mở như: asterisk, red5, apache MQ, tomcat 6, pdf2swf, nginx, open office, mysql, grails, ghostscript, xuggler, và imagemagick.

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt BigBlueButton 0.71a trên Ubuntu 10.x :)

Chuẩn bị:

Hệ thống sử dụng hệ điều hành Ubuntu 10.04x hoặc mới hơn.
Đã mở các cổng: 80 (HTTP), 1935 (RTMP) và 9123 (Desktop sharing).

Tiến hành cài đặt và cấu hình.

Đăng nhập bằng quyền root

Trích dẫn:
#sudo –i


Đảm bảo hệ thống sử dụng card có tên eth0 để kết nối tới Internet. Giả sử hệ thống đang sử dụng card eth1 để kết nối tới Internet, chúng ta có thể thay đổi thành card eth0 như sau:

Trích dẫn:
#vi /etc/udev/rules.d/70-presistent-net.rules


Chỉnh sữa nội dung như sau:

Trích dẫn:
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.

# PCI device 0x1022:0x2000 (pcnet32)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:0c:29:23:d1:b3", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"

# PCI device 0x1022:0x2000 (pcnet32)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:0c:29:dd:b4:51", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"


Chúng ta sẽ thay đổi tên card trong phần Name, sau đó lưu file và tiến hành khởi động lại hệ thống.

Cập nhật hệ thống trước khi cài đặt:

Trích dẫn:
#apt-get update
#apt-get upgrade


Cài đặt MySQL:

Trích dẫn:
#apt-get install mysql-server


Cài đặt Tomcat:

Trích dẫn:
#apt-get install tomcat6


Sau khi cài đặt xong tomcat6, kiểm tra lại bằng cách sử dụng trình duyệt và vào địa chỉ http://localhost:8080/ nếu có kết quả "It's work" hiển thị thì bạn đã cài đặt tomcat6 thành công.

Cài đặt swftools

Trích dẫn:
#apt-get install swftools


Nếu hệ thống báo không có gói cài đặt này thì chúng ta sẽ thay đổi nội dung file sources.list như sau:

Trích dẫn:
#vi /etc/apt/sources.list


và bỏ chú thích "#" trước dòng:

Trích dẫn:
deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner


Sau đó chạy lại lệnh:

Trích dẫn:
#apt-get update
#apt-get install swftoolsCài đặt ImageMagick:

Trích dẫn:
#apt-get install imagemagick


Cài đặt Nginx:

Trích dẫn:
#apt-get install nginx


Cài đặt ActiveMQ:

Trích dẫn:
#mkdir /tmp/bbb
#cd /tmp/bbb
#wget wget http://apache.sunsite.ualberta.ca//activemq/apache-activemq/5.4.3/apache-activemq-5.4.3-bin.tar.gz
#tar zxvf apache-activemq-5.4.3-bin.tar.gz
#mv /tmp/bbb/apache-activemq-5.4.3 /usr/share/activemq
#chown -R root:root /usr/share/activemq


ActiceMQ dựa trên Jsvc, vì thế chúng ta sẽ cài thêm Jsvc:

Trích dẫn:
#apt-get install jsvc


Cài đặt red5:

Trích dẫn:
#cd /tmp/bbb
#wget http://www.red5.org/downloads/red5/0_9/red5-0.9.1.tar.gz
#tar xvf red5-0.9.1.tar.gz
#mv /tmp/bbb/red5-0.9.1 /usr/share/red5


Tạo một red5 user mới:

Trích dẫn:
#adduser --system --home /usr/share/red5 --no-create-home --group --disabled-password --shell /bin/false red5


Phân quyền:

Trích dẫn:
#chown -R root:root /usr/share/red5
#chown -R red5:adm /usr/share/red5/log
#chmod 755 /usr/share/red5/log
#chgrp red5 /usr/share/red5/webapps
#chmod 775 /usr/share/red5/webapps


Download bộ cài đặt của BigBlueButton 0.71a:

Trích dẫn:
#cd /tmp/bbb
#wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/init-scripts.tar.gz
#wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/freeswitch-config.tar.gz

#wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-bigbluebutton.tar.gz
#wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-deskshare.tar.gz
#wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-sip.tar.gz
#wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-video.tar.gz

#wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/www-bigbluebutton-default.tar.gz
#wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/www-bigbluebutton.tar.gz

#wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/bigbluebutton.war
#wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/nginx-bigbluebutton.conf

#wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/bbb-conf


Cấu hình tự động khởi động ActiceMQ, bbb-openoffice-headless và red5 mỗi khi hệ thống được bật:

Trích dẫn:
#cd /etc/init.d
#tar xzvf /tmp/bbb/init-scripts.tar.gz
#chmod +x /etc/init.d/activemq
#chmod +x /etc/init.d/red5
#chmod +x /etc/init.d/bbb-openoffice-headless
#update-rc.d activemq defaults
#update-rc.d red5 defaults
#update-rc.d bbb-openoffice-headless defaults


Cài đặt FreeSWITCH:

Trích dẫn:
#apt-get install python-software-properties
#add-apt-repository ppa:freeswitch-drivers/freeswitch-nightly-drivers
#apt-get update
#apt-get install freeswitch freeswitch-lang-en


Cấu hình FreeSWITCH:

Trích dẫn:
#cd /opt/freeswitch/
#tar xzvf /tmp/bbb/freeswitch-config.tar.gz
#chown -R freeswitch:daemon conf
#chmod -R 755 conf
#sed -i 's/FREESWITCH_ENABLED=\"false\"/FREESWITCH_ENABLED=\"true\"/g' /etc/default/freeswitch


Cấu hình Nginx:

Thay đổi giá trị <YOUR-IP> thành địa chỉ IP hoặc domain của hệ thống.

Trích dẫn:
#cat /tmp/bbb/nginx-bigbluebutton.conf | sed "s/192.168.0.35/< YOUR-IP >/" > /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton


Bật Bigbluebutton nginx config:

Trích dẫn:
#ln -s /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton /etc/nginx/sites-enabled/bigbluebutton


Cài đặt OpenOffice:

Trích dẫn:
#apt-get install openoffice.org


Khởi động OpenOffice như một dịch vụ:

Trích dẫn:
#service bbb-openoffice-headless start


Disable tính năng bảo mật cho Tomcat6:

Trích dẫn:
#sed -i "s/#TOMCAT6_SECURITY=yes/TOMCAT6_SECURITY=no/" /etc/default/tomcat6


Cài đặt Database:

Đăng nhập vào Mysql Server với quyền root bằng lệnh:

Trích dẫn:
mysql -u root -p


Tại dấu nhắc lệnh mysql> gõ lệnh sau để tạo database cho bbb:

Trích dẫn:
#create database bigbluebutton_dev;
#grant all on bigbluebutton_dev.* to 'bbb'@'localhost' identified by 'secret';
#flush privileges;
#quit


Cài đặt bbb-web:

Trích dẫn:
#cp /tmp/bbb/bigbluebutton.war /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton.war


Xác định PDF2SWF, CONVERT và GS:

Tạo một Note nơi pdf2swf được cài đặt:

Trích dẫn:
#which pdf2swf


Bạn sẽ thấy dòng như sau:

Trích dẫn:
/usr/bin/pdf2swf


Tạo một Note nơi ứng dụng convert được cài đặt:

Trích dẫn:
#which convert


Bạn sẽ thấy dòng như sau:

Trích dẫn:
/usr/bin/convert


Tạo một Note nơi GhostScript được cài đặt

Trích dẫn:
#which gs


Bạn sẽ thấy dòng như sau:

Trích dẫn:
/usr/bin/gs


Sửa đổi thuộc tính của bbb-web:

Trích dẫn:
#vi /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/WEB-INF/classes/bigbluebutton.properties


Tạo một GUID:

Vì lý do bảo mật, bạn nên tạo 1 mã GUID. Chúng ta có thể sử dụng các công cụ trực tuyến như trang http://www.somacon.com/p113.php để tạo ra 1 GUID được mã hóa dưới dạng mã HEX.
Hình ảnh
Chú ý: GUID của chúng ta bắt đầu sau 2 từ 0x

Thay đổi các nội dung sau

 • swfToolsDir: nơi pdf2swf được cài đặt.
 • imageMagickDir: nơi ứng dụng convert được cài đặt.
 • ghostScriptExec: nơi chứa file thực thi gs
 • Thay đổi bigbluebutton.web.serverURL=http://<YOUR IP> với YOUR IP là địa chỉ Ip của hệ thống.
 • Thay đổi beans.dynamicConferenceService.securitySalt=< YOUR-GUID > với YOUR-GUID là đoạn mã GUID bạn đã tạo ở bước trên.

Tạo tệp /etc/bigbluebutton/nopdfmark.ps với nội dung như sau:

Trích dẫn:
%!
/pdfmark {cleartomark} bind def


Khởi động lại Tomcat6:

Trích dẫn:
#service tomcat6 restart


Tạo thư mục dùng cho upload chia sẽ dữ liệu:

Trích dẫn:
#mkdir /var/bigbluebutton
#chown -R tomcat6:adm /var/bigbluebutton
#chmod -R 777 /var/bigbluebutton


Cài đặt bbb-apps:

Trích dẫn:
#cd /usr/share/red5/webapps
#tar xzvf /tmp/bbb/red5-bigbluebutton.tar.gz


Cài đặt bbb-deskshare-app

Trích dẫn:
#tar xzvf /tmp/bbb/red5-deskshare.tar.gz


Cài đặt bbb-video-app:

Trích dẫn:
#tar xzvf /tmp/bbb/red5-video.tar.gz


Cài đặt bb-voice-app:

Trích dẫn:
#tar xzvf /tmp/bbb/red5-sip.tar.gz


Mở file bigbluebutton-sip.properties:

Trích dẫn:
#vi /usr/share/red5/webapps/sip/WEB-INF/bigbluebutton-sip.properties


Thay địa chỉ IP trong dòng sip.server.host=192.168.x.x thành địa chỉ IP của hệ thống của bạn.

Cài đặt Default Web Pages:

Trích dẫn:
#cd /var/www
#tar xzvf /tmp/bbb/www-bigbluebutton-default.tar.gz


Cài đặt bbb-client:

Trích dẫn:
#tar xzvf /tmp/bbb/www-bigbluebutton.tar.gz


Tạo một file bbb_api_config.jsp với nội dung như sau (nhớ đổi GUID và YOUR-IP thành giá trị của bạn):

Trích dẫn:
echo "<%!
// This is the security salt that must match the value set in the BigBlueButton server
String salt = \"<YOUR-GUID>\";

// This is the URL for the BigBlueButton server
String BigBlueButtonURL = \"http://<YOUR-IP>/bigbluebutton/\";
%>" > /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/demo/bbb_api_conf.jsp


Cấu hình file config.xml :

Trích dẫn:
#vi /var/www/bigbluebutton/client/conf/config.xml


Thay đổi địa chỉ IP trong file config.xml thành IP của hệ thống. Tệp tin cấu hình config.xml mẫu như sau:

Trích dẫn:
<?xml version="1.0" ?>
<config>
  <localeversion>0.71</localeversion>
  <version>3818-2011-01-18</version>
  <help url="http://192.168.x.x/help.html"/>
  <porttest host="192.168.x.x" application="video"/>
  <application uri="rtmp://192.168.x.x/bigbluebutton" host="http://192.168.x.x/bigbluebutton/api/enter" />
  <language userSelectionEnabled="true" />
  <skinning enabled="false" url="branding/css/theme.css.swf" />
  <debug showDebugWindow="false" />

   <modules>

    <module name="ChatModule" url="ChatModule.swf?v=3818"
       uri="rtmp://192.168.x.x/bigbluebutton"
       dependsOn="ViewersModule"
       translationOn="true"
       translationEnabled="true"
    />

    <module name="ViewersModule" url="ViewersModule.swf?v=3818"
       uri="rtmp://192.168.x.x/bigbluebutton"
       host="http://192.168.x.x/bigbluebutton/api/enter"
       allowKickUser="false"
    />

    <module name="ListenersModule" url="ListenersModule.swf?v=3818"
       uri="rtmp://192.168.x.x/bigbluebutton"
       recordingHost="http://192.168.x.x"
    />

    <module name="DeskShareModule"
       url="DeskShareModule.swf?v=3818"
       uri="rtmp://192.168.x.x/deskShare"
    />

    <module name="PhoneModule" url="PhoneModule.swf?v=3818"
       uri="rtmp://192.168.x.x/sip"
       autoJoin="false"
       dependsOn="ViewersModule"
    />

    <module name="VideoconfModule" url="VideoconfModule.swf?v=3818"
       uri="rtmp://192.168.x.x/video"
       dependsOn="ViewersModule"
       videoQuality="70"
       presenterShareOnly="false"
    />

    <module name="WhiteboardModule" url="WhiteboardModule.swf?v=3818"

       uri="rtmp://192.168.x.x/bigbluebutton"
       dependsOn="PresentModule"
    />

    <module name="PresentModule" url="PresentModule.swf?v=3818"
       uri="rtmp://192.168.x.x/bigbluebutton"
       host="http://192.168.x.x"
       dependsOn="ViewersModule"
    />

    <!-- new module in development:
    <module name="DynamicInfoModule" url="DynamicInfoModule.swf?v=3818"
       uri="rtmp://192.168.x.x/bigbluebutton"
       host="http://192.168.x.x"
       infoURL="http://192.168.x.x/client/conf/example-info-data.xml?user={userID}&role={role}&meetingID={meetingID}"
    />
    -->

    <!--<module name="ExampleChatModule" url="ExampleChatModule.swf?v=56"
       uri="rtmp://192.168.0.x/bigbluebutton"
       host="http://192.168.0.x"
    />-->

    <!--<module name="BreakoutModule" url="BreakoutModule.swf?v=3818"
       uri="rtmp://192.168.0.***/bigbluebutton"
       host="http://192.168.0.***"
       dependsOn="ViewersModule"
       salt="1708e5ecf25b7142b06f2338b4ea3cf1"
    />-->

    </modules>
</config>


Cài đặt bbb-conf:

Trích dẫn:
#cp /tmp/bbb/bbb-conf /usr/local/bin
#sudo chmod a+x /usr/local/bin/bbb-conf


Kết thúc quá trình cài đặt:

Tao thu muc chua Logs
Trích dẫn:
#mkdir /var/log/bigbluebutton


Tao file log
Trích dẫn:
#touch /var/log/bigbluebutton/bbb-web.log
#chown tomcat6:tomcat6 /var/log/bigbluebutton/bbb-web.log


Gõ 2 dòng sau để kiểm tra lại bbb-conf:

Trích dẫn:
#sudo bbb-conf --clean
#sudo bbb-conf --check


Mở trình duyệt và Truy cập đến web conferencing http://<IP-Server>

Hình ảnh


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài đặt Web Conferencing với BigBlueButton
Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 3 13, 2013 7:46 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 2 26, 2010 2:05 am
Bài viết: 20
bạn cho mình hỏi cái này có cài trên hệ điều hành windows được không bạn hay bắt buộc phải cài trên linux ?


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài đặt Web Conferencing với BigBlueButton
Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 3 13, 2013 10:25 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Năm Tháng 4 16, 2009 2:26 pm
Bài viết: 224
minh_mang đã viết:
bạn cho mình hỏi cái này có cài trên hệ điều hành windows được không bạn hay bắt buộc phải cài trên linux ?

anh xem qua link hướng dẫn dành cho version 0.3

https://code.google.com/p/bigbluebutton ... BlueButton

How To Install BigBlueButton 0.3

không rõ là version 0.8 hiện nay có support cho windows không nhưng nhớ là đọc thấy đâu đó phát biểu của một người nhận là thành viên nhóm develop bigbluebutton là hiện nay không hỗ trợ windows thì phải.

nhưng giờ công nghệ ảo hóa có thể giúp chúng ta không phải lo lắm quá nhiều khi chỉ có máy chủ chạy hệ điều hành windows, @minh_mang anh có thể dựng con máy ảo trên máy chủ windows để chạy ubuntu với bigbluebutton.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài đặt Web Conferencing với BigBlueButton
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 3 14, 2013 3:51 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
Mình có dựng demo BigBlueButton Các bạn có thể xem demon Web Conferencing :

http://bwc.asterisk.vn

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài đặt Web Conferencing với BigBlueButton
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 3 15, 2013 10:18 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 2 26, 2010 2:05 am
Bài viết: 20
vinavoice84 đã viết:
minh_mang đã viết:
bạn cho mình hỏi cái này có cài trên hệ điều hành windows được không bạn hay bắt buộc phải cài trên linux ?

anh xem qua link hướng dẫn dành cho version 0.3

https://code.google.com/p/bigbluebutton ... BlueButton

How To Install BigBlueButton 0.3

không rõ là version 0.8 hiện nay có support cho windows không nhưng nhớ là đọc thấy đâu đó phát biểu của một người nhận là thành viên nhóm develop bigbluebutton là hiện nay không hỗ trợ windows thì phải.

nhưng giờ công nghệ ảo hóa có thể giúp chúng ta không phải lo lắm quá nhiều khi chỉ có máy chủ chạy hệ điều hành windows, @minh_mang anh có thể dựng con máy ảo trên máy chủ windows để chạy ubuntu với bigbluebutton.

thanks bạn nhiều nha, mình đã download bản bbb-vm về và đang thử nghiệm, thấy cũng ok lắm.
nhưng mình chưa biết làm sao để người tham gia phải nhập password vào vì cái demo của mình nó không yêu cầu nhập password.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài đặt Web Conferencing với BigBlueButton
Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 3 18, 2013 6:28 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Năm Tháng 4 16, 2009 2:26 pm
Bài viết: 224
minh_mang đã viết:
vinavoice84 đã viết:
minh_mang đã viết:
bạn cho mình hỏi cái này có cài trên hệ điều hành windows được không bạn hay bắt buộc phải cài trên linux ?

anh xem qua link hướng dẫn dành cho version 0.3

https://code.google.com/p/bigbluebutton ... BlueButton

How To Install BigBlueButton 0.3

không rõ là version 0.8 hiện nay có support cho windows không nhưng nhớ là đọc thấy đâu đó phát biểu của một người nhận là thành viên nhóm develop bigbluebutton là hiện nay không hỗ trợ windows thì phải.

nhưng giờ công nghệ ảo hóa có thể giúp chúng ta không phải lo lắm quá nhiều khi chỉ có máy chủ chạy hệ điều hành windows, @minh_mang anh có thể dựng con máy ảo trên máy chủ windows để chạy ubuntu với bigbluebutton.

thanks bạn nhiều nha, mình đã download bản bbb-vm về và đang thử nghiệm, thấy cũng ok lắm.
nhưng mình chưa biết làm sao để người tham gia phải nhập password vào vì cái demo của mình nó không yêu cầu nhập password.

trong BigBlueButton có 10 demo trong đó có các demo cho nhiều trường hợp yêu cầu khác nhau, bạn thử với http://your-ip/demo/demo1.jsp cho đến demo10.jsp coi cái nào đúng như yêu cầu của bạn thì sử dụng cái đó. Default khi cài xong nó chạy demo1.jsp cái này không yêu cầu password và class room.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài đặt Web Conferencing với BigBlueButton
Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 6 30, 2014 3:44 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Hai Tháng 6 30, 2014 2:55 pm
Bài viết: 1
em cài bbb 0.81 lên server mà cứ bị lỗi:
administrator@ubuntu:~$ sudo apt-get update
[sudo] password for administrator:
E: Type 'ain' is not known on line 2 in source list /etc/apt/sources.list.d/libreoffice-libreoffice-4-0-lucid.list
administrator@ubuntu:~$ sudo apt-get dist-upgrade
E: Type 'ain' is not known on line 2 in source list /etc/apt/sources.list.d/libreoffice-libreoffice-4-0-lucid.list
E: The list of sources could not be read.

Giờ không cài được bằng câu lệnh nữa hic! anh (chị) giúp em liên lạc qua mail để em đưa sever : nguyenhoangtiendtvt177@gmail.com (tại e không bít mail các anh chị)
Mong anh chị sớm hồi đáp ( em sắp nộp báo cáo rồi)
Thanks các anh chị quan tâm!


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 7 bài viết ] 

Múi giờ UTC + 7 Giờ


Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


Bạn không thể tạo chủ đề mới.
Bạn không thể trả lời bài viết.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
Bạn không thể xóa những bài viết của mình.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Tìm với từ khóa:
Chuyển đến:  
cron
Powered by The Vietnam Asterisk User Group © 2008